1988, 9 desimber

in toanielkursus foar de jongerein mei as lêste noch in frije ymprofisaasje foar publyk.

Spilers:

Klaas-Ard vd Meer, Aukje de Vries, Jeltsje Hoogland, Bety Nicolai, Marcel Jonker, Fransciska vd Pol, Marike vd Molen

jeugd 1988 03jeugd 1988 04

jeugd 1988 05jeugd 1988 06