flyer wolven en skiep 1990, 16 maart

drama/blijspul fan E. Posthuma


Regy:
Max Reyenga

 

Koarte ynhâld:
It tema dat E. Posthuma foar dit stik keazen hat sil nimmen frjemd foarkomme. Reorganisaasjes, fúzjes mei al dan net twongen ûntslaggen, de kranten stean der fol fan. It is fansels in goed ding dat immen graach wurkje mei, mar as it wurk de iennichste leafhawwerij is lykas it gefal is mei Arnold Poortinga, kin soks wolris soer opbrekke.

Net allinne de wurknimmer sels, ek de húshâlding, buorlju, famylje en freonen krije yn sokke gefallen harren part tametten. Wat de bêste remeedzje foar de swierrichheden fan de famylje Poortinga is, wurdt jimme net foarskreaun. Wol hoe oft minsken yn soksoarte fan sitewaasjes reagearje en reagearje kinne! Meilibjen, leafde, freonskip en humor kontra swiermoedichens, sykte en rûzje.

 

Spilers:

Rob Holleman, Henny Calsbeek, Folkert Braaksma, Hanna Zijlstra, Paula de Jong, Ruurd Span, Hinke Hiemstra, Piet Tadema

Meiwurkers:

Adri v/d Meer, Sietse Jonker, Ida Holleman, Meint Span, Bearn Calsbeek, Hennie Calsbeek, Hannie Tadema

wolven en skiep 01