flyer lijen mei de leafde 1991, 19 jannewaris

komeedzje fan Alan Ayckbourn
fryske oersetting Anty Westerling


Regy:
Ria Friedrichs

 

Koarte ynhâld:
It houlik is in moaie ynstelling. Fan inoar hâlde, foar inoar soargje ensa. Krekt sa't it eartiids op it stedhûs ôfpraat wie. Spitich dat foar in bulte minsken nei sa'n fiif, tsien as fyftjin jier it nijs derôf is. Sokke minsken sykje dan gauris oare ferdivedaasje en salang soks bliuwt by kuorbaljen, keatsen as toanielspyljen, is der noch neat stikken. Oars wurdt it, as men mei oare manlju as froulju begjint te pielen. De argewaasje, dy't dat meibringt, hâldt yn dizze komeedzje mar leafst trije húshâldingen yn 'e besnijing. Hoe oft soks ôfrint?

 

Spilers:

Ruurd Span, Hinke Hiemstra, Piet Tadema, Paula de Jong, Rob Holleman, Bettie van Berkum

Meiwurkers:

Adri v/d Meer, Sietse Jonker, Ida Holleman, Meint Span, Anneke Rijpstra, Bearn Calsbeek, Hennie Calsbeek, Hannie Tadema

lijen mei de leafde 03lijen mei de leafde 01

lijen mei de leafde 04lijen mei de leafde 02