flyer as it bloed mar blau is 1991, 23 novimber

blijspul fan Bernard Bruinhof
fryske oersetting R.B. Smeding


Regy:
Sjoerdsje Zoer

 

Koarte ynhâld:
It spilet him ôf yn 'e wenkeamer fan de fam. de Vries dy't op it stuit ek ûnderdak jout oan in part fan de gemeentesekretary. Hjir arbeidzje Rudmer de Vries, gemeentesekretaris en de nije ambtner Riemer Boardzes, wylst tagelyk Helga de Vries dér har gasten ûntfangt; Lidwine Spek, dy't foar har dochter Frânske wolris in goede partij útsykje sil en Willemke Pinnema dy as redaktrice fan 'e doarpskrante it sawat tsjin Privé en Story opnimme kin. Wolno, der bart genôch om hiel wat kranten fol te skriuwen mei byg. rabberijen oer de ferhâlding tusken Sytske de Vries en Fedde Roersma, de Baron Bock thoe Bockingea en de wurkster Line dy't har ek mei oare saken dwaande hâld as feger en túchblik.


Spilers:

Hinke Hiemstra, Folkert Braaksma, Ans vd Meer, Rob Holleman, Martsje vd Sluis, Bettie van Berkum, Ruurd Span, Paula de Jong, Hedwig Terpstra, Lieuwe vd Meer

Meiwurkers:

Adri v/d Meer, Sietse Jonker, Ida Holleman, Meint Span, Anneke Rijpstra, Bearn Calsbeek, Hannie Tadema

bloed mar blau 03bloed mar blau 01

bloed mar blau 04bloed mar blau 02