flyer boatsje farre jubileum 1993, 27 febrewaris

Boatsje farre (ien-akter) fan Esmond Kreunen-Mees
fryske oersetting A. Tuinman

Jubileum (ien-akter) fan Herman Heijermans
fryske oersetting Jant van der Weg-Lavermans

+ kabaretprogramma


Regy:
Sjoerdsje Zoer

 

Koarte ynhâld:
Boatsje farre; in fantasytsje fan twa jonge minsken dy't noch mar krekt troud binne.
Jubileum; in toanielrepetysje, ien dei foar de premiere, dy't net alhiel flot ferrint.Spilers:

Aukje de Vries, Marcel Jonker, Ruurd Span, Rob Holleman, Lieuwe vd Meer, Martsje vd Sluis, Bettie van Berkum, Adri vd Meer, Folkert Braaksma, Alle vd Sluis, Auke Pijper, Baukje de Vries


M
eiwurkers:

Ida Holleman, Anneke Rijpstra, Sietse Jonker

boatsje farrejubileum 01

jubileum 02cabaret 01