flyer snoepy haaibaai 1995, 18 febrewaris

kluchtich blijspul fan H.J. Preil
fryske oersetting Sjoerd Palstra


Regy:
Jan Overzet

 

Koarte ynhâld:
Wolris in Playboy ynsjoen? Hokker man dreamt der net fan om foar sa'n blêd fotograaf te wêzen? Al in jier troud? As langer? Soe it net moai wêze foar in man as de frou dan in wike op sakereis gie? Ferjit it mar! Noftere Friezen rinne al rillegau tsjin 'e lampe op in menier, wêr't wy allinne mar om laitsje kinne.Spilers:

Ruurd Span, Bettie van Berkum, Rob Holleman, Hinke Hiemstra, Herman de Vries, Aukje de Vries

Meiwurkers:

Adri v/d Meer, Paula de Jong, Ida Holleman, Anneke Rijpstra, Aukje vd Veen, Sietse Jonker, Marcel Jonker

snoepy haaibaai 03snoepy haaibaai 04

snoepy haaibaai 01snoepy haaibaai 02