flyer gefaarlike oergong 1995, 9 desimber

kluchtich blijspul fan Froukje Anema


Regy:
Jan Overzet

 

Koarte ynhâld:
It libben is as in treinreis, wy bolderje fan it iene stasjon nei it oare, ferdôve troch de snelheid en heal yn 'e sûs troch it lûd fan 'e raljes dy 't ûnder ús troch giselje. Lâns pjutter, beuker, en pubertiid bedarje wy yn 'e relaasjes. Yn dit stik wurde in tal behannele; In minne relaasje, in homorelaasje en in ûnmoochlike relaasje. Troch de gefaarlike oergong driget mannich trein op in sydspoar te bedarjen en omkeare is in hiele toer. Sjuch hoe oft sokke serieuse saken oan 'e oarder komme yn dit kluchtige blijspul en it hjoeddeiske dekor fan fandalisme, geweld, foaroardielen en oergeunst.Spilers:

Bettie van Berkum, Herman de Vries, Aukje de Vries, Ruurd Span, Rob Holleman, Hinke Hiemstra, Marike vd Molen, Paula de Jong

Meiwurkers:

Adri v/d Meer, Paula de Jong, Ida Holleman, Anneke Rijpstra, Sietse Jonker, Marcel Jonker

gefaarlike oergong 03gefaarlike oergong 01

gefaarlike oergong 04gefaarlike oergong 02