affiche nee leave web 2005, 28 & 29 jannewaris

klucht fan Ray Cooney en John Chapman
fryske oersetting Alle G. Hof

Regy: Simen Fopma

 

Koarte ynhâld:
It stik spilet him ôf op 'e tredde ferdjipping fan de eksklusive kleansaak Koekoek en Blom yn Ljouwert. Yn dy saak barre frjemde dingen en soms giet men der frjemd... It ferhaal giet oer Rintsje Koekoek dy’t it bont makket wat de froulju oanbelanget en hy wrot himsels yn 'e nêsten as sakeman Piter Roskam him te glêd ôf is mei de bontjas, dy't foar syn maitresse ornearre wie. Anders Blom makket de bontjassen, mar it spul dat dêr no troch ûntstiet moat er neat fan ha, mar ja, hy wol syn kollega ek net ôffalle. It wurdt fansels ien grutte ligerij yninoar om, mei ferklaaierijen en weikrûpboarterijen.