affiche twa2007, 26 & 27 jannewaris

fan Jim Cartwright
fryske oersetting Romke Toering

Regy: Simen Fopma

 

Koarte ynhâld:
It stik spilet him ôf yn in doarpskroech dêr't ferskate minsken komme foar in drankje en wat praat. Meastentiids is it rêstich yn 't kafé en slúte de kastlein en it kastleinske, Klaas en Jantsje van der Zee, de doarren al foar tsienen, mar fan 'e jûn is het ûnferwachts wer ris in topjûn, sa as dy mar ien of twa kear yn it jier foarkomt. Gesellichheid ten top, mar ek fertriet... it is nammentlik ek eksakt sân jier lyn dat Klaas en Jantsje harren soan ferlern hawwe by in slim ûngemak. Dit hat er alles mei te krijen dat de spannings sa no en dan heech oprinne. Dit, yn kombinaasje mei in oantal frjemde gasten, belovet in jûn te wurden dy 't de oare gasten, jimme, net sa gau ferjitte sille.