affiche komkommertiid 2010, 30 jannewaris & 6 febrewaris

blijspul fan Carl Slotboom
fryske oersetting Abele Krist

Regy: Anne Nicolai

 

Koarte ynhâld:
Marie hat de earste priis wûn troch it oplossen fan in krúswurdpuzel yn 'e Story, sy en har man Gerrit krije in fersoarge fakânsje oanbean yn in hotel op it plattelân. Marion, dy't hast op itselde stuit oankomt kriget de keamer neist dy fan Gerrit en Marie. Wannear't Marion yn it doarp eefkes in hapke yt, wiist de pikolo Frits har keamer ta oan it jonge stel Hans en Claudia. Wannear't Gerrit troch it kaaisgat fan de tuskendoar loert en Marion stean sjocht, mei wa't er sûnt trije moanne in yntime relaasje hat en wannear't Josefien, de eigeneresse fan it hotel har dan mei de saak bemuoit, is dit it begjin fan in grut oantal betizingen.