webaffiche it siet yn e loft 4 2012, 28 jannewaris & 4 febrewaris

(k)luchtich blijspul neffens de nederlânske fersy "Boeing Boeing" fan Luc Lutz

fan Marco Camoletti
oersetting Geart Jonkman

Regy: Anne Nicolai

 

Koarte ynhâld:
Frijfeint Paul, dy't in flat yn Parys bewennet, hat in relaasje mei trije stewardessen. Troch de wei fan harren flechtskema en mei help fan syn húshâldster Marianne soarget hy d’r foar dat de froulju inoar nea tsjin komme sille. Mar as dan de ûntwikkeling fan in nije en fluggere Boeing it skema yn ûnstjoer bringt en syn âld skoalkammeraat Robert Dupon ek noch del komt, wurdt syn libben folslein op ‘e kop set.