stjerreslach affiche web small 2015, 31 jannewaris, 7 ,8 & 14 febrewaris

klucht basearre op Fawlty Towers

Skreaun troch: Ruurd Span

Regy: Theo Smedes

 

Koarte ynhâld:
As hoteleigner hat men mei sawol noflike as ferfelende gasten te krijen. Dy lêsten woe Teake sa wol de doar útwâldzje. Mar hy hâldt him yn, it soene wolris kontroleurs wêze kinne en dan is jo hotel syn stjerren kwyt fansels.