voorzittershamerGearkomste nij toanielseizoen 2016/2017

moandei 7 novimber om 20.00 oere yn doarpshûs “de Weeme” yn Lekkum.

nieuwe websitewolkom op ús alhiel fernijde webside fan toanielferiening De Trije Doarpen!