nieuwe websiteús webside hat in nij jaske krigen. De âlde passe noch wol mar foldie net mar oan de hjoeddeiske easken. De side is hielendal fernijd, mear ynfo by de spile toanielstikken en de kwaliteit fan de foto's, wêr mooglik, ferbettere. En, net ûnbelangryk, de side is no ek goed te sjen op jo smartphone en dat is dochs it apparaat wêr de measte minsken tsjintwurdich mei dwaande binne. Wy hoopje dat jo ús fernijde webside wurdearje en winsken jo in soad sjochnocht, wêrby benammen de âlde toanielstikken, tinkt ús, wol yn trek wêze sille.