It hat in skoft lang stil west om ús toanielferiening, en om’t toaniel noch hieltyd libbet in ús doarpen wolle wy graach in trochstart meitsje. Wy binne dêrom op syk nei entûsjaste minsken dy’t wat foar ús betsjutte wolle, bygelyks yn it bestjoer, as spiler of foar it kap- en grimewurk.
Graach soene wy oankommend winterskoft wer begjinne wolle mei in daverjende foarstelling. Hasto belangstelling of wolsto mear witte, stjoer dan in mail nei .