Bêste leden fan De Trije Doarpen,

We begjinne wer! Ofrûne perioade binne we benadere troch Luuk Eisema. Hy frege nei de mooglikheden om immen fan de regyoplieding fan Keunstwurk in learplak te bieden. Wy sjogge dit as kâns om DTD nij libben yn te blazen en my wat nijs te begjinnen. Om dizze ideeën om te setten yn spul ha we fansels spilers nedich. Op 7 novimber o.s. om 20:00 oere organisearre wy derom in jûn my Luuk, it bestjoer en leden fan de toanielferiening. Hjir wurde de ideeën dy't der libbe ta ljochte.

Op dit momint bestjit it bestjoer út 3 leden, Lisa Romkes, Trudie Postma en Astrid Bol. Astrid hat oanjûn de taak fan foarsitter/skâthâlder op har te nimmen, hjir binne wy tige bliid mei.

Graach noegje wy jimme út om de gearkomste op 7 novimber by te wenjen.

Oanmelde foar dizze jûn kin fia

Mei freonlike groetnis

It bestjoer