toanielferiening DTD streamt foarstelling

Sneon 1 maaie is it safier, dan binne de spilers fan toanielferiening de Trije doarpen foar it earst sûnt 2015 wer te bewûnderjen.
Net yn doarpshûs De Weeme, net yn in oantal tunen, mar gewoan by jo thús op it tv- of kompjuterskerm.
Dat heart wakker eigentiidsk en modern, mar yn feite is it in needgreep en dêrmei de safolste feroaring fan in plan dat der in healjier lyn noch hiel oars útseach.