Trochstart!


It hat in skoft lang stil west om ús toanielferiening, en om’t toaniel noch hieltyd libbet in ús doarpen wolle wy graach in trochstart meitsje.