Toanielferiening "De Trije Doarpen"
Lekkum, Miedum & Snakkerbuorren

Feriening ynformaasje:
E-mail:

Bank: Rabobank
Rekkennûmer: NL36 RABO 0151 1523 73
Keamer fan Keaphannel, Ljouwert nûmer: 40003870

Repetysje jûnen:
moandei en woansdei fan 19.30 - 22.30 oere
doarpshûs 'De Weeme"
Weme 18
9081 AS Lekkum

Webrealisaasje:
R. Holleman