• Stjerreslach

  • Bloody Mary

  • It Siet Yn 'e Loft

  • Ja Dochter, Nee Dochter

  • Ferhuzing En Oare Ungemakken

  • Komkommertiid

  • Twa

  • Om It Libben Fan Lyfke

  • Nee Leave, No Net

  • Treast My Sûker En Molke

It gefoel dat men hat as der foar it krewearjen klapt wurdt... it laitsjen... de stilte...

it kin net beskreaun wurde, soks moat men meimeitsje!!